Algemene voorwaarden

 

EPB:

 

 1. De aangifteplichtige geeft middels onderhavige overeenkomst aan de verslaggever opdracht om de EPB-aangifte op te maken conform de uitgevoerde werken en dit alles op de wijze en volgens modaliteiten conform de energiedecreten en uitvoeringsbesluiten van de bevoegde overheidsinstantie.
  De aangifteplichtige en de verslaggever gaan de verbintenis aan om de verplichting na te komen welke door het Energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten en door artikel 2 en 3 van huidige overeenkomst aan hen zijn toevertrouwd.
 2. Verplichting van de aangifteplichtige: De aangifteplichtige verbindt zich ertoe aan de verslaggever alle nodige gegevens en documenten ter beschikking te stellen, desgevallend via tussenkomst van verschillende participanten in het bouwproces, ten einde de verslaggever in staat te stellen en toe te laten een EPB eindaangifte op te stellen conform de uitgevoerde werken.
 3. Verplichting van de verslaggever: De verslaggever berekent voorafgaand aan de start der werken of het voorontwerp als het project voldoet aan de vereiste energieprestaties conform de vergunningsdatum aanvraag voor het project. Bij deze controleberekening gaat hij na of het ontwerp met de voorziene materialen en installaties voldoet. Indien de gestelde eisen niet gehaald worden dan zal hij dit verplicht melden aan de aangifteplichtige en aan de architect. De verslaggever zal verder telkens een niet bindend advies opstellen teneinde de studie bij te sturen conform de vooropgestelde eisen. De aangifteplichtige zal uiteindelijk de beslissing nemen om te voldoen aan de EPB-eisen en de eventuele noodzakelijke bijsturingen.
 4. Aansprakelijkheid: De verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de feitelijke toestand, op basis van de aan hem aangeleverde stukken. Hij draagt echter geen verantwoordelijkheid voor het naleven van de EPB-eisen, noch voor het tijdig indienen van de EPB eindaangifte of uitstelverklaring door de aangifteplichtige. De aangifteplichtige is gehouden de verslaggever te vrijwaren voor alle boetes, burgerrechtelijke gevolgen en schade die als gevolg van de miskenning van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en bepalingen inzake het energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten ten laste van de verslaggever gelegd zouden worden.
 5. Beëindiging van de overeenkomst: Indien de aangifteplichtige een einde stelt aan de overeenkomst, betaalt hij de verslaggever het ereloon voor de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 20% bedraagt van het ereloon verschuldigd van het resterend saldo van de opdracht.
 6. Betwistingen: Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Een geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst behoort tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Betwistingen worden beslecht voor de rechtbank van Brugge.
 7. Rapportering: Een energiestudie wordt opgesteld op basis van de door de overheid beschikbaar gestelde software. Resultaten voortvloeiend uit de berekeningen kunnen afwijkend zijn van de werkelijke verbruiken of waarden, echter kan de verslaggever hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
 8. Ventilatieverslaggeving: Ventilatieverslaggeving, noodzakelijk in het kader van de bijkomende wetgeving omtrent EPB, is niet in deze offerte voorzien. De bouwheer duid een ventilatieverslaggever aan, die alle nodige stukken in het kader van EPB zal aanleveren.

 

Veiligheidscoördinatie:

 

Artikel 1.

Het betreft een opdracht tot coördinatie van de veiligheid tijdens het ontwerp en (of) de verwezenlijking van de werken bedoeld in de preambule van deze offerte.

Deze opdracht van veiligheidscoördinatie omvat alle coördinatietaken bepaald bij artikel 22 van de wet van 4 augustus 1996 in verband met het welzijn van de werknemers bij de uit­voering van hun werk (BS van 18 september 1996).

In toepassing van de bepalingen van voornoemd artikel 22 heeft de coördinator inzonderheid als opdracht:

 • de uitvoering van de algemene beginselen inzake preventie en veiligheid bij de planning van de verschillende werken, werkfazen en de geraamde duur voor de uitvoering van deze werken en werkfazen coördineren.
 • de toepassing verzekeren van de maatregelen waardoor de verschillende aannemers, enerzijds, de algemene en bijzondere beginselen van preventie en coherente wijze kun­nen toepassen en anderzijds, het veiligheids- en gezondheidsplan kunnen naleven;
 • de samenwerking tussen de aannemers, de wederzijdse informatie en de coördinatie van hun werkzaamheden organiseren, met het oog op de bescherming van de werknemers en de preventie van beroepsrisico’s op de bouwplaats, de controle op de juiste toepassing van de werkprocedures coördineren.

Artikel 2.

Opdrachten van de coördinator

De coördinator voert zijn taak uit zoals beschreven in het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Zijn tussenkomst situeert zich dus hoofdzakelijk op het vlak van:

 • opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerp – uitvoering)
 • openen van een coördinatiedagboek of bij werken < 500 m2 het schriftelijk mededelen van eventuele opmerkingen;
 • opstellen van een postinterventiedossier, op basis van de verkregen documenten. Indien er geen gegevens bezorgd worden aan de coördinator zal het PID worden opgemaakt, ter aanvulling van ontbrekende gegevens door bouwheer;
 • de werfinrichting;
 • de werforganisatie;
 • de opeenvolging en samenloop van de activiteiten;
 • de wijzigingen of aanvullingen die na de beëindiging van het ontwerp hieraan nog tijdens de uitvoering worden aangebracht;
 • alsook het openen, bijhouden en aanpassen van de coördinatie-instrumenten met betrekking tot deze activiteiten.

Artikel 3.

De coördinator moet voldoende op de bouwplaats aanwezig zijn om de coördinatie te verze­keren. De aanwezigheid van de coördinator op de bouwplaats is verplicht tijdens de kritieke fasen (uitvoering van werken met bijzondere gevaren / tijdstippen waarop overleg noodzakelijk is.)

Artikel 4.

Om de coördinator in de mogelijkheid te stellen zijn opdracht te vervullen, ziet de opdracht­gever erop toe dat de coördinator:

 • betrokken wordt bij alle etappes van verwezenlijking van het bouwwerk;
 • alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten, uitgenodigd wordt op de vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie belast met de verwezenlijking of de bouwdirectie belast met de controle op de verwezenlijking, en alle door deze bouw­directie uitgevoerde studies ontvangt binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren.

Artikel 5.

De coördinator verbindt zich ertoe alle opdrachten die hem uit hoofde van deze offerte worden toevertrouwd, tijdig en correct te vervullen. Er kan beroep gedaan worden op onderaannemers die instaan voor de opvolging en uitwerking van de veiligheid coördinatie, conform de voorziene wetgeving.

Artikel 6.

Ter afwerking van het PID dossier dient de coördinator van de bouwheer alle attesten, keuringen (o.a. water, gas, elektriciteit, rioolkeuring,…) te verkrijgen. Bijkomend wordt er van de verschillende gebruikte materialen, technieken en installaties een technische fiche bijgevoegd in het PIB, op basis van de verkregen info. Het PID dossier wordt opgemaakt volgens de verkregen documenten en zal door de bouwheer zelf aangevuld worden met eigen gegevens en documenten.

Artikel 7.

De coördinator verbindt zich ertoe zijn opdracht aan te vangen van bij de start van het project. Indien de opdrachtgever om een of andere reden het begin van de werken uitstelt, stelt hij de coördinator hiervan zo spoedig mogelijk en ten minste 5 kalenderdagen vóór de oorspronke­lijk voorziene startdatum van de werken in kennis. Zijn opdracht neemt een einde bij de overdracht van het geactualiseerde veiligheids-en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek/samenvatting schriftelijke opmerkingen en het postinterventiedossier aan de opdrachtgever. Deze overdracht gebeurt bij het einde der werken en wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat de coördinator bij het postinterventiedossier voegt.

 

2020 © CERTIHOME. | Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Cookie Policy - Website Vweb Brugge