Verbouwing

Wie een woning verbouwt, moet rekening houden met een aantal energienormen en andere regelgevingen. Zo zijn er bepaalde keuringen, metingen en verslaggevingen nodig en dient er in vele gevallen een architect aangesteld te worden.

Verbouwing : EPB

EPB

Sinds 1 januari 2006 moeten alle woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd voldoen aan de energieprestatieregelgeving, met als doel om het energieverbruik te beperken.

De EPB-regels leggen de energieprestatie- en binnenklimaatnormen vast voor een woning. Hiervoor moet een erkend EPB-verslaggever aangesteld worden door de bouwheer vooraleer de werken aanvatten. In het EPB-verslag worden het niveau van thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie vermeld.

Een EPB-conforme woning heeft tal van voordelen. Het energieverbruik daalt en dus ook de energiefactuur. Bovendien zorgen een goede ventilatie en buitenzonwering voor een gezonde woonomgeving en meer leefcomfort. Op die manier stijgt de waarde van uw woning aanzienlijk op de vastgoedmarkt.

CERTIHOME is een erkend EPB-verslaggever. Contacteer ons voor meer informatie!

Meer info

Verbouwing : Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie

Op bouwwerven waar minstens twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren, is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Tijdens de werken zorgt de veiligheidscoördinator ervoor dat de veiligheidsmaatregelen correct worden toegepast om het aantal arbeidsongevallen op de werf te beperken.

Bij bouwwerken kleiner dan 500 m² wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door de architect of door de aannemer. Bij grotere bouwwerken wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door de opdrachtgever.

CERTIHOME staat in voor de veiligheidscoördinatie op uw werf. Contacteer ons voor meer informatie!

Meer info

Verbouwing : Ventilatieverslaggeving

Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 dient er naast een EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aangesteld te worden. Dit geldt enkel voor energetische renovaties, niet voor gewone verbouwingen. De ventilatieverslaggever doet het volgende:

  • Opstellen van een ventilatie-ontwerp
  • Ingave van de regelbare toevoeren bij het BCCA
  • Ingave van de werkelijke doorvoeren (spleten onder de deur) bij het BCCA
  • Meting van de mechanische ventilatie, d.w.z. de werkelijke ventilatiedebieten

Bij CERTIHOME kunt u terecht voor ventilatieverslaggeving. Contacteer ons voor meer info over deze dienstverlening!

Meer info

Verbouwing : Architect

Architect

Bij een nieuwbouw is het vanzelfsprekend dat u een beroep doet op een architect. Maar wat met een verbouwing? Als u geen architect aanstelt terwijl het wettelijk wel verplicht is, riskeert u een sanctie. Bovendien is er een bijkomend risico want als uw aannemer slecht werk levert, kunt u geen volledige schadevergoeding eisen omdat er geen verplichte controle gebeurd is door een architect.

De vuistregel luidt dat als er een stedenbouwkundige vergunning vereist is, er een architect moet aangesteld worden. Bij een eenvoudig dossier en kleinere werken hoeft het niet.

Weet u niet goed of u een architect moet aanstellen bij uw verbouwproject? Hulp nodig bij het vinden van een architect? CERTIHOME helpt u verder! Contacteer ons voor meer informatie.

Meer info

Verbouwing : Luchtdichtheidsmeting

Luchtdichtheidsmeting

Een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest meet het aantal luchtwisselingen van een woning binnen een bepaalde tijd. De resultaten worden verwerkt in de EPB-aangifte en kunnen leiden tot een sterke daling van het E-peil. Bovendien worden tijdens de test mogelijke luchtlekken opgespoord die kunnen zorgen voor tocht, vochtschade en een hoger energieverbruik in de woning. Het is dus zeker nuttig om een luchtdichtheidsmeting te laten uitvoeren bij uw renovatieproject.

Er bestaan twee soorten luchtdichtheidsmetingen:

  • A-meting: gebeurt in een afgewerkt gebouw
  • B-meting: dit is een test ter controle van de kwaliteit van de bouwwerken terwijl ze nog aan de gang zijn

Een blowerdoortest mag enkel gebeuren door een erkend professional. Bij CERTIHOME bent u hiervoor aan het juiste adres!

Meer info

Verbouwing : Thermografie

Thermografie

Een thermografie of infrarood-audit is een volledig doorlichting van een gebouw die de temperatuur van voorwerpen aan het licht brengt. Op die manier kunnen warmtelekken, koudebruggen, tochtzones, constructiefouten, waterlekken en dergelijke eenvoudig opgespoord worden. Thermografie kan ook toegepast worden voor de controle van elektrische installaties en zonnepanelen.

Aan de hand van de resultaten van de thermografie kunt u maatregelen treffen in uw woning en zo uw energiefactuur verlagen. Een thermografie is niet verplicht maar wordt het best uitgevoerd voor de aanvang van een renovatie, zodat de prioriteiten kunnen vastgelegd worden en de werken leiden tot een zo energievriendelijk mogelijk resultaat.

Bij CERTIHOME kunt u terecht voor een professionele thermografie. Contacteer ons voor meer info!

Meer info

Verbouwing : Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Wanneer u renoveert naast een bestaand gebouw, is het aangewezen om voor de aanvang van de bouwwerken een nauwkeurige plaatsbeschrijving op te stellen van het aanpalende goed. Zo kan de eigenaar u niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade aan zijn gebouw, toegebracht tijdens uw verbouwproject.
Een plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van het gebouw bij aanvang van de bouwwerken. U moet de plaatsbeschrijving verplicht samen met de eigenaar van het aanpalende gebouw opstellen.
Een plaatsbeschrijving is enkel geldig als ze:

  • Is opgesteld in aanwezigheid van beide partijen (of hun vertegenwoordigers)
  • Door beide partijen persoonlijk ondertekend is
  • Voldoende details vermeldt over de staat van het gebouw dat beschreven wordt

Voor het opmaken van een correcte plaatsbeschrijving kunt u een beroep doen op een deskundige zoals CERTIHOME.

Meer info

Verbouwing : Elektrische keuring

Elektrische keuring

Na afronding van uw verbouwproject moet de elektriciteit opnieuw gekeurd worden en is een keuringsattest van de elektrische installatie noodzakelijk. De keuring dient te gebeuren volgens de officiële AREI-normen (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

CERTIHOME kan de elektrische keuring voor u uitvoeren. Wij kijken de elektrische installatie na en maken een keuringsverslag op volgens de normen. Contacteer ons voor meer informatie over deze dienst!

Meer info

Verbouwing : Keuring drinkwaterinstallatie

Keuring drinkwaterinstallatie

Als er bij uw verbouwproject wijzigingen gebeurd zijn aan de drinkwaterinstallatie is een nieuwe drinkwaterkeuring verplicht om aansluiting op het drinkwaternet te krijgen.

Voor de keuring van uw drinkwaterinstallatie kunt u terecht bij CERTIHOME. Contacteer ons voor meer informatie over deze dienst!

Meer info

Verbouwing : Keuring zonnepanelen

Keuring zonnepanelen

Als u zonnepanelen installeert, dient u ze te laten keuren voor ze in gebruik worden genomen. De keuring gaat na of het veilig is om ze op te starten.

De keuring van zonnepanelen dient te gebeuren door een erkend controleur. U kunt hiervoor terecht bij CERTIHOME. Contacteer ons voor meer informatie over deze dienst!

Meer info

Verbouwing : Keuring riolering

Keuring riolering

Bij een grondige verbouwing of renovatie is een rioleringskeuring verplicht. Ook na het plaatsen van een zwembad of regenput is een herkeuring noodzakelijk. De keuring dient te gebeuren volgens de officiële regelgeving.

Er wordt gecontroleerd of het afvalwater correct aangesloten is op de openbare riolering of in bepaalde gevallen op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie. We gaan ook na of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Voor de keuring van uw riolering kunt u terecht bij CERTIHOME. Contacteer ons voor meer informatie over deze dienst!

Meer info

Verbouwing : Keuring aardgasinstallaties

Keuring aardgasinstallaties

Een aardgaskeuring is verplicht bij elke uitbreiding van een bestaande huishoudelijke aardgasinstallatie. Pas na deze controle kan de gasmeter opengesteld worden door de distributiebeheerder.

Een aardgaskeuring is noodzakelijk omdat een gasinstallatie steeds bepaalde risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld CO-vergiftiging en brand- en ontploffingsgevaar. Veiligheid komt op de eerste plaats!

Voor de keuring van uw aardgasinstallatie kunt u terecht bij CERTIHOME. Contacteer ons voor meer informatie over deze dienst!

Meer info

2020 © CERTIHOME. | Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Cookie Policy - Website Vweb Brugge