Nieuwbouw

Een nieuwe woning bouwen? Dan moet u voldoen aan de strikte normen op vlak van isolatie, ventilatie en energiezuinigheid. De aanstelling van een architect en veiligheidscoördinator is verplicht en u moet diverse attesten kunnen voorleggen bij het bouwen van een woning.

Nieuwbouw : EPB

EPB

Sinds 1 januari 2006 moeten alle nieuwbouwwoningen voldoen aan de energieprestatieregelgeving, met als doel om het energieverbruik te beperken.

De EPB-regels leggen de energieprestatie- en binnenklimaatnormen vast voor een woning. Deze hebben betrekking op thermische isolatie, ventilatie, verwarming en sanitair warm water. Voor de start van het bouwproject dient een erkend EPB-verslaggever aangesteld te worden door de bouwheer, die het EPB-verslag opstelt.

Een EPB-conforme woning heeft tal van voordelen. Het energieverbruik daalt en dus ook de energiefactuur. Bovendien zorgen een goede ventilatie en buitenzonwering voor een gezonde woonomgeving en dus meer leefcomfort. Op die manier stijgt de waarde van uw woning aanzienlijk op de vastgoedmarkt.
CERTIHOME is een erkend EPB-verslaggever. Contacteer ons voor meer informatie!

Meer info

Nieuwbouw : Architect

Architect

Voor elk bouwproject waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moet er verplicht een architect aangesteld worden. Voor uw nieuwbouw dient u dus op zoek te gaan naar een goede architect.

De architect ontwerpt uw woning, controleert de uitvoering van de werken en begeleidt u tijdens het volledige bouwproces. Hij controleert of de aannemer goed werk levert en fungeert als uw persoonlijke raadgever. Daarom is het belangrijk dat u een goede (vertrouwens)relatie heeft met uw architect. U vertrouwt immers heel wat verantwoordelijkheid toe aan hem/haar.

Hulp nodig bij het vinden van een goede architect? CERTIHOME helpt u verder! Contacteer ons voor meer informatie.

Meer info

Nieuwbouw : Landmeter

Landmeter

De landmeter vervult verschillende belangrijke taken in het nieuwbouwproces. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan dat bij de verkoopakte van de bouwgrond gevoegd wordt. Dit plan geeft in detail weer over welk stuk bouwgrond het gaat, hoe groot het is, welke vorm het heeft, wat de grenzen zijn,… Het dient te voldoen aan wettelijke bepalingen. Met dit plan weet de architect waar de woning kan ingepland worden op het perceel, wat eventuele discussies met uw toekomstige buren voorkomt.

Het is ook aan de landmeter om grenspalen te plaatsen en de rooilijn van uw stuk grond te bepalen. Dit is de grens tussen uw perceel en de openbare weg.

Voor al deze cruciale opmetingen kunt u terecht bij CERTIHOME. Contacteer ons voor meer informatie over deze dienst!

Meer info

Nieuwbouw : Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie

Op bouwwerven waar minstens twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren, is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Tijdens de werken zorgt de veiligheidscoördinator ervoor dat de veiligheidsmaatregelen correct worden toegepast om het aantal arbeidsongevallen op de werf te beperken.

Bij bouwwerken kleiner dan 500 m² wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door de architect of door de aannemer. Bij grotere bouwwerken wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door de opdrachtgever.

CERTIHOME staat in voor de veiligheidscoördinatie op uw werf. Contacteer ons voor meer informatie over deze dienst!

Meer info

Nieuwbouw : Luchtdichtheidsmeting

Luchtdichtheidsmeting

Een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest meet het aantal luchtwisselingen van een woning binnen een bepaalde tijd. Deze meting is niet verplicht maar ze is zeker nuttig. Door de strengere EPB-reglementering is het immers steeds moeilijker om het opgelegde E-peil te halen. Een blowerdoortest is een makkelijke en relatief goedkope manier om het E-peil te verlagen. Bovendien worden tijdens de luchtdichtheidsmeting mogelijke luchtlekken opgespoord die kunnen zorgen voor tocht, vochtschade en een hoger energieverbruik in de woning.

Er bestaan twee soorten luchtdichtheidsmetingen:

  • A-meting: gebeurt in een afgewerkt gebouw
  • B-meting: dit is een test ter controle van de kwaliteit van de bouwwerken terwijl ze nog aan de gang zijn

Een blowerdoortest mag enkel gebeuren door een erkend professional. Bij CERTIHOME bent u hiervoor aan het juiste adres!

Meer info

Nieuwbouw : Thermografie

Thermografie

Een thermografie of infrarood-audit is een volledig doorlichting van uw nieuw gebouwde woning die de temperatuur van voorwerpen aan het licht brengt. Op die manier kunnen warmtelekken, koudebruggen, tochtzones, constructiefouten, waterlekken en dergelijke eenvoudig opgespoord worden. Thermografie kan ook toegepast worden voor de controle van elektrische installaties en zonnepanelen.
Aan de hand van de resultaten van de thermografie kunt u maatregelen treffen in uw woning en zo uw energiefactuur verlagen. Een thermografisch onderzoek is niet verplicht maar is zeker en vast nuttig.

Bij CERTIHOME kunt u terecht voor een professionele thermografie. Contacteer ons voor meer info!

Meer info

Nieuwbouw : Ventilatieverslaggeving

Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 dient er naast een EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aangesteld te worden. Dit geldt enkel voor nieuwbouw en voor energetische renovaties, niet voor gewone verbouwingen. De ventilatieverslaggever doet het volgende:

  • Opstellen van een ventilatie-ontwerp
  • Ingave van de regelbare toevoeren bij het BCCA
  • Ingave van de werkelijke doorvoeren (spleten onder de deur) bij het BCCA
  • Meting van de mechanische ventilatie, d.w.z. de werkelijke ventilatiedebieten

Bij CERTIHOME kunt u terecht voor uw ventilatieverslaggeving. Contacteer ons voor meer info over deze dienstverlening!

Meer info

Nieuwbouw : Elektrische keuring

Elektrische keuring

Na afronding van uw nieuwbouwproject moet de elektriciteit gekeurd worden en is een keuringsattest van de elektrische installatie noodzakelijk. De keuring dient te gebeuren volgens de officiële AREI-normen (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

CERTIHOME kan de elektrische keuring voor u uitvoeren. Wij kijken de elektrische installatie na en maken een keuringsverslag op volgens de normen. Contacteer ons voor meer informatie over deze dienstverlening!

Meer info

Nieuwbouw : Keuring drinkwaterinstallatie

Keuring drinkwaterinstallatie

Een positieve drinkwaterkeuring in uw nieuwbouw is verplicht om aansluiting op het drinkwaternet te krijgen.

Voor de keuring van uw drinkwaterinstallatie kunt u terecht bij CERTIHOME. Contacteer ons voor meer informatie over deze dienstverlening!

Meer info

Nieuwbouw : Keuring zonnepanelen

Keuring zonnepanelen

Als u zonnepanelen installeert, dient u ze te laten keuren voor ze in gebruik worden genomen. Tijdens de keuring gaan we na of het veilig is om ze op te starten.

De keuring van zonnepanelen dient te gebeuren door een erkend controleur. U kunt hiervoor terecht bij CERTIHOME. Contacteer ons voor meer informatie over deze dienstverlening!

Meer info

Nieuwbouw : Keuring riolering

Keuring riolering

Bij ieder nieuwbouwproject moet u de privéwaterafvoer laten controleren. De rioleringskeuring dient te gebeuren volgens de officiële regelgeving. Er wordt gecontroleerd of het afvalwater correct aangesloten is op de openbare riolering of in bepaalde gevallen op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie. We gaan ook na of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Voor de keuring van uw riolering kunt u terecht bij CERTIHOME. Contacteer ons voor meer informatie over deze dienstverlening!

Meer info

Nieuwbouw : Keuring aardgasinstallaties

Keuring aardgasinstallaties

Een aardgaskeuring is verplicht voor elke nieuwe huishoudelijke aardgasinstallatie. Pas na deze controle kan de gasmeter opengesteld worden door de distributiebeheerder.

Een aardgaskeuring is noodzakelijk omdat een gasinstallatie steeds bepaalde risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld CO-vergiftiging en brand- en ontploffingsgevaar. Veiligheid komt altijd op de eerste plaats!

Voor de keuring van uw aardgasinstallatie kunt u terecht bij CERTIHOME. Contacteer ons voor meer informatie over deze dienstverlening!

Meer info

2020 © CERTIHOME. | Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Cookie Policy - Website Vweb Brugge